Per poder implementar un model de gestió per competències en un projecte que respon a la lògica de cooperació i treball en xarxa entre diferents Stakeholders (equip motor, equip de treball, participants, seguidors/es interns al Tarragonès i externs, partners, etc.) serà necessari implementar un model compartit, per bé que l’estructura de l’equip humà del CAE contempla activitats que seran executades per persones (microempresaris/es i emprenedors/es) que disposen del seu propi model de gestió i polítiques en matèria d’equip humà i activitats que seran executades per recursos del propi projecte que vetllarà pel seu correcte funcionament general (equip motor i equip de treball).

 

Per tot l’anterior els criteris de coordinació que segueix les principals fases que contempla el model són:

1. Fase de definició de perfils professionals i/o emprenedors/es.

En aquesta fase es defineixen les funcions, tasques i competències que hauran de tenir les persones que s’integrin a l’equip motor i a l’equip de treball per realitzar cadascuna de les activitats previstes.

 

RESUMIDAMENT:

 

Equip motor: Perfil directiu/iva definit per la CAE + Perfil professional de l’activitat de l’àrea operativa que realitzi.
Equip de treball: Perfil professional de l’activitat de l’àrea operativa que realitzi.

 

Participants CAE: No es requerirà cap perfil però haurà de signar els Acords i se li oferirà la possibilitat de rebre informació sobre el Model, lligat amb l’EIX 3.

 

Seguidors/es: Se’ls hi informarà del Model, lligat amb l’EIX 3.

2. Fase de selecció dels membres de l’equip de treball

L’equip motor realitzarà el procés de selecció de candidatures per cobrir un o més llocs de l’Equip de treball o per les noves incorporacions de l’Equip motor, en base a uns criteris de sistema de selecció en clau de competències.

 

Per la seva banda, les persones que tinguin el rol de “Participants” (i que no formin part de l’equip de treball) s’integraran a la CAE a través dels ACORDS signats entre ambdues parts, i no seran seleccionats en clau de competències, tot i que seguint l’EIX 3, es vetlla perquè tota la Comunitat tingui coneixements sobre aquest tipus de model.

3. Fase d’ avaluació de l’acompliment

Amb l’objectiu d’obtenir una valoració del nivell d’acompliment de les funcions i responsabilitats de cada persona el més objectiva possible, es proposa un Sistema d’Avaluació 360º pel qual cada persona rep la valoració de la persona o persones responsables directes i dels companys/es de l’equip. I al mateix torn, cada persona realitzarà l’avaluació de les persones responsables del seu correcte acompliment de funcions i dels/de les seus companys/es.

 

En el cas de les persones que formen part de l’equip intern del CAE la fase d’avaluació competencial es realitzarà:

 

Membre de l’equip motor: Serà avaluat pels seus companys/es de l’equip motor i de les persones amb les que es relacioni directament a l’equip de treball. També s’autoavaluarà.

 

Membre de l’equip de treball: Serà avaluat per la persona de l’equip motor que tingui responsabilitat directe amb les seves funcions i els/les seus companys/es de l’equip de treball. També s’autoavaluarà.

 

Aquesta avaluació és recomanable que es realitzi una vegada l’any (al segon trimestre) per poder definir un Pla de millora que s’executi l’any següent.

 

Aquesta avaluació tindrà els següents objectius:

 

1. Identificar les zones a millorar de cada membre de la CAE.

 

2. Prendre decisions sobre la seva continuïtat en el projecte (tant si és de l’equip motor com de l’equip de treball).

 

3. Promocions internes en el cas que es doni una situació en la que es necessiti cobrir un càrrec amb major responsabilitat o bé en el cas que l’objectiu professional de la persona passi per un canvi d’equip (per exemple, una persona que ha entrat en pràctiques que es pugui responsabilitzar d’una àrea operativa o d’una persona que ha entrat com intraemprendor/a per realitzar un projecte que ha nascut des de dins de la CAE que pugui co-liderar-lo i llençar-lo al mercat com una oportunitat de negoci).

4. Plans de millora competencial

Es proposa que en la definició del pla de millora competencial d’una persona de l’equip hi participin totes les persones que han participat en l’avaluació, per oferir idees sobre activitats de millora. En tot cas, l’equip motor hauria de participar en l’aprovació del Pla de millora de l’equip de treball.

 

Aquesta part és molt important perquè una de les contraprestacions que es pot oferir en forma d’intangibles a les persones de l’equip de treball i motor és poder entrenar determinades competències que necessiti per augmentar la seva ocupabilitat o emprenabilitat.

5. Mesures de retribució del treball aportat

Entenent que els principals factors motivacionals que permeten un òptim acompliment de les funcions encarregades i, per tant, posar en joc de manera òptima les competències venen determinades per:
El sistema de retribució i el temps de treball previst. De moment, es poden considerar les següents:

 

a) Recursos (informació i coneixement en forma de serveis, per ex. d’altres professionals) a través de l’estudi d’altres mitjans de pagament com la Moneda social.

 

b) Retribució per serveis oferts quan el/la professional dissenyi i executi activitats generades dins de la CAE.

 

c) La possibilitat de poder desenvolupar i millorar les competències professionals, emprenedores i directives en el marc d’una activitat.

 

d) La possibilitat d’aportar i/o desenvolupar noves idees i projectes que puguin esdevenir una activitat econòmica, fora de la CAE.

 

e) La igualtat de condicions i d’oportunitats entre tots els membres que participen en el projecte. Aquí s’hauria d’establir molt bé els drets i obligacions, per evitar el conflicte d’interessos entre els membres.

 

L’equip motor vetlla per garantir que es compleixin unes condicions mínimes a través de:

 

• Consensuar la proposta de model de gestió en clau de competències orientada a vetllar per la igualtat d’oportunitats i a valorar les persones pel que saben, saben fer i estan disposades a fer (més enllà dels seus factors personals).

 

• Consensuar el tipus de retribució per tots/es les persones que formin part de l’equip motor i equip de treball, coherent amb els recursos aportats (principalment, en temps i competències).

 

• Consensuar els períodes de treball entre l’equip motor i l’equip de treball, responent a les necessitats general del projecte.

 

• Altres aspectes a considerar.

Contacte amb nosaltres

Escriu-nos i et contestarem el més aviat possible! :)

Not readable? Change text. captcha txt